Cyngor ac Arweiniad

Lefel 4

Mae’r cymhwyster yma wedi’i fwriadu ar gyfer unigolion a gyflogir yn y sector gwasanaethau sy’n gwybodaeth, cyngor ac arweiniad yng Nghymru. Bydd y cymhwyster yn rhoi i unigolion y sgiliau y mae’u hangen arnynt i ddarparu gwasanaethau gwybodaeth, cyngor a/neu arweiniad o safon uchel (gan ddibynnu ar eu rôl), yn eu helpu i ddatblygu yn eu rôl, ac yn cefnogi datblygiad i rolau goruchwylio, rheoli a/neu broffesiynol uwch.

Addasrwydd

Mae’r cymhwyster hwn yn addas ar gyfer unigolion sy’n mwynhau cynorthwyo eraill i gyflawni eu potensial, y rhai a ysgogir gan yr awydd i berfformio’n dda mewn perthynas â thargedau y cytunwyd arnynt ac sy’n dymuno cydweithio gyda chleientiaid ac asiantaethau i ddiwallu eu hanghenion. Dylent fod yn gadarnhaol ac yn hawdd mynd atynt ac yn meddu ar sgiliau cyfathrebu cryf gan y gallant fod mewn cysylltiad â chleientiaid yn aml.

Ymrwymiad

 • Presenoldeb mewn sesiynau asesu a gweithdai* a gynhelir yn itec Wrecsam
 • Amser a chymorth i gasglu tystiolaeth yn y gweithle
 • Ymweliadau â’r gweithle gyda’ch Ymarferydd Dysgu a Datblygu, pan all fod angen i chi gael eich rhyddhau o’ch dyletswyddau gwaith

*Bydd yr holl ymweliadau a sesiynau’n cael eu cynnal ar ddyddiadau y cytunwyd arnynt rhwng pawb

Cyflawniad

 • Diploma Lefel 4 mewn Cyngor ac Arweiniad
 • Sgiliau Hanfodol Cymru Lefel 3 Cyfathrebu
 • Sgiliau Hanfodol Cymru Lefel 2 Cymhwyso Rhif
 • Sgiliau Hanfodol Cymru Lefel 1 TGCh
 • Llawlyfr Hawliau a Chyfrifoldebau Cyflogaeth

Gyrfaoedd

 • Swyddog cyswllt cwsmeriaid
 • Swyddog Cymorth i Deuluoedd
 • Uwch weithiwr/gydgysylltydd prosiectau
 • Tiwtor

Dilyniant

 • Lefel 5 mewn Rheoli

View Course PDF

Gwasanaethau Cwsmeriaid

Lefel 2

Mae’r cymhwyster hwn wedi’i fwriadu ar gyfer unigolion sy’n gweithio ar hyn o bryd mewn rôl sy’n golygu eu bod yn ymwneud â’r cyhoedd. Bydd yn eu galluogi i uwchsgilio, cyfrannu at gynyddu bodlonrwydd cwsmeriaid a gwella’r modd y maent yn darparu gwasanaethau cwsmeriaid.

Addasrwydd

Mae’r cymhwyster hwn yn addas ar gyfer unigolion sy’n dangos diddordeb ym mhrofiad y cwsmer ac mewn cynyddu teyrngarwch cwsmeriaid. Dylent fod yn gadarnhaol ac yn hawdd mynd atynt ac yn meddu ar sgiliau cyfathrebu cryf gan y gallant fod mewn cysylltiad â chleientiaid yn aml.

Ymrwymiad

 • Amser a chymorth i gasglu tystiolaeth yn y gweithle
 • Ymweliadau â’r gweithle gyda’ch Ymarferydd Dysgu a Datblygu, pan all fod angen i chi gael eich rhyddhau o’ch dyletswyddau gwaith

Cyflawniad

 • Diploma Lefel 2 mewn Gwasanaethau Cwsmeriaid
 • Sgiliau Dysgu a Meddwl Personol
 • Sgiliau Hanfodol Cymru Lefel 1 Cyfathrebu
 • Sgiliau Hanfodol Cymru Lefel 1 Cymhwyso Rhif
 • Llawlyfr Hawliau a Chyfrifoldebau Cyflogaeth

Gyrfaoedd

 • Cynorthwyydd Gwasanaethau Cwsmeriaid
 • Ymgynghorydd Gwasanaethau Cwsmeriaid
 • Clerc Cyfrifon Taladwy

Dilyniant

 • Lefel 3 mewn Gwasanaethau Cwsmeriaid

View Course PDF

Gwasanaethau Cwsmeriaid

Lefel 3

Mae’r cymhwyster hwn wedi’i fwriadu ar gyfer unigolion sy’n gweithio ar hyn o bryd mewn rôl sy’n golygu eu bod yn ymwneud â’r cyhoedd. Bydd yn eu galluogi i uwchsgilio, cyfrannu at gynyddu bodlonrwydd cwsmeriaid a gwella’r modd y maent yn darparu gwasanaethau cwsmeriaid.

Addasrwydd

Mae’r cymhwyster hwn yn addas ar gyfer unigolion sy’n dangos diddordeb ym mhrofiad y cwsmer ac mewn cynyddu teyrngarwch cwsmeriaid. Dylent fod yn gadarnhaol ac yn hawdd mynd atynt ac yn meddu ar sgiliau cyfathrebu cryf gan y gallant fod mewn cysylltiad â chleientiaid yn aml.

Ymrwymiad

 • Amser a chymorth i gasglu tystiolaeth yn y gweithle
 • Ymweliadau â’r gweithle gyda’ch Ymarferydd Dysgu a Datblygu, pan all fod angen i chi gael eich rhyddhau o’ch dyletswyddau gwaith

Cyflawniad

 • Diploma Lefel 3 mewn Gwasanaethau Cwsmeriaid
 • Sgiliau Dysgu a Meddwl Personol
 • Sgiliau Hanfodol Cymru Lefel 2 Cyfathrebu
 • Sgiliau Hanfodol Cymru Lefel 2 Cymhwyso Rhif
 • Llawlyfr Hawliau a Chyfrifoldebau Cyflogaeth

Gyrfaoedd

 • Rheolwr perthynas gyda chwsmeriaid
 • Arweinydd tîm
 • Rheolwr cyfrifon

View Course PDF

Tai

Lefel 2

Mae’r cymhwyster hwn wedi’i fwriadu ar gyfer unigolion sy’n gweithio yn y sector tai ar hyn o bryd ac a hoffai ddatblygu eu sgiliau mewn gweithio gyda sefydliadau lleol i sicrhau darpariaeth gynaliadwy o ran tai ac i gefnogi pobl agored i niwed o fewn eu cymunedau. Mae tai’n cwmpasu ystod eang o weithgareddau megis: rheoli eiddo, datblygu cymunedol, tai â chymorth, llety mewn hosteli a chynllunio cartrefi newydd.

Addasrwydd

Mae’r cymhwyster hwn yn addas ar gyfer unigolion cryf eu cymhelliant sy’n dangos diddordeb yn y sector tai ac sydd ag agwedd hyderus. Dylent fod yn barod i weithio fel rhan o dîm, cyfathrebu gydag ystod eang o gwsmeriaid a chydnabod a gwerthfawrogi amrywiaeth.

Ymrwymiad

 • Presenoldeb mewn sesiynau asesu a gweithdai* a gynhelir yn itec Wrecsam
 • Amser a chymorth i gasglu tystiolaeth yn y gweithle
 • Ymweliadau â’r gweithle gyda’ch Ymarferydd Dysgu a Datblygu, pan all fod angen i chi gael eich rhyddhau o’ch dyletswyddau gwaith

*Bydd yr holl ymweliadau a sesiynau’n cael eu cynnal ar ddyddiadau y cytunwyd arnynt rhwng pawb

Cyflawniad

 • Tystysgrif Lefel 2 mewn Tai
 • Tystysgrif Dechnegol Lefel 2 mewn Ymarfer Tai
 • Sgiliau Hanfodol Cymru Lefel 1 Cyfathrebu
 • Sgiliau Hanfodol Cymru Lefel 1 Cymhwyso Rhif
 • Sgiliau Hanfodol Cymru Lefel 1 TGCh
 • Llawlyfr Hawliau a Chyfrifoldebau Cyflogaeth

Gyrfaoedd

 • Swyddog Tai Dan Hyfforddiant
 • Swyddog tai newydd

Dilyniant

 • Tai Lefel 3

View Course PDF

Tai

Lefel 3

Mae’r cymhwyster hwn wedi’i fwriadu ar gyfer unigolion sy’n gweithio yn y sector tai ar hyn o bryd ac a hoffai ddatblygu eu sgiliau mewn gweithio gyda sefydliadau lleol i sicrhau darpariaeth gynaliadwy o ran tai ac i gefnogi pobl agored i niwed o fewn eu cymunedau. Mae tai’n cwmpasu ystod eang o weithgareddau megis: rheoli eiddo, datblygu cymunedol, tai â chymorth, llety mewn hosteli a chynllunio cartrefi newydd.

Addasrwydd

Mae’r cymhwyster hwn yn addas ar gyfer unigolion cryf eu cymhelliant sy’n dangos diddordeb yn y sector tai ac sydd ag agwedd hyderus. Dylent fod yn barod i weithio fel rhan o dîm, cyfathrebu gydag ystod eang o gwsmeriaid a chydnabod a gwerthfawrogi amrywiaeth.

Ymrwymiad

 • Presenoldeb mewn sesiynau asesu a gweithdai* a gynhelir yn itec Wrecsam
 • Amser a chymorth i gasglu tystiolaeth yn y gweithle
 • Ymweliadau â’r gweithle gyda’ch Ymarferydd Dysgu a Datblygu, pan all fod angen i chi gael eich rhyddhau o’ch dyletswyddau gwaith

*Bydd yr holl ymweliadau a sesiynau’n cael eu cynnal ar ddyddiadau y cytunwyd arnynt rhwng pawb

Cyflawniad

 • Tystysgrif Lefel 3 mewn Tai
 • Tystysgrif Dechnegol Lefel 3 mewn Ymarfer Tai
 • Sgiliau Hanfodol Cymru Lefel 2 Cyfathrebu
 • Sgiliau Hanfodol Cymru Lefel 2 Cymhwyso Rhif
 • Llawlyfr Hawliau a Chyfrifoldebau Cyflogaeth

Gyrfaoedd

 • Swyddog tai
 • Swyddog cymorth tai
 • Swyddog cymorth cymunedol

View Course PDF

Adwerthu

Lefel 2

Mae’r cymhwyster hwn wedi’i fwriadu ar gyfer unigolion sydd â’u bryd ar fynd ati ymhellach i ddatblygu eu gwybodaeth a’u sgiliau i weithio’n effeithiol ac yn effeithlon yn y sector adwerthu neu ar gyfer y rhai sydd eisoes yn gweithio yn y sector adwerthu ac sy’n dymuno symud ymlaen yn eu gyrfa.

Addasrwydd

Mae’r cymhwyster hwn yn addas ar gyfer unigolion cryf eu cymhelliant sydd â diddordeb mawr mewn adwerthu ac agwedd hyderus. Dylent fod yn gadarnhaol ac yn hawdd mynd atynt ac yn meddu ar sgiliau cyfathrebu cryf gan y gallant fod mewn cysylltiad â chwsmeriaid yn aml.

Commitment

 • Presenoldeb mewn sesiynau asesu a gweithdai* a gynhelir yn itec Wrecsam
 • Amser a chymorth i gasglu tystiolaeth yn y gweithle
 • Ymweliadau â’r gweithle gyda’ch Ymarferydd Dysgu a Datblygu, pan all fod angen i chi gael eich rhyddhau o’ch dyletswyddau gwaith

*Bydd yr holl ymweliadau a sesiynau’n cael eu cynnal ar ddyddiadau y cytunwyd arnynt rhwng pawb

Cyflawniad

 • Tystysgrif NVQ Lefel 2 mewn Sgiliau Adwerthu
 • Tystysgrif Dechnegol Lefel 2 mewn Gwybodaeth am Adwerthu
 • Tystysgrifau Cyrsiau Masnachol (os mynychwyd rhai)
 • Sgiliau Hanfodol Cymru Lefel 1 Cyfathrebu
 • Sgiliau Hanfodol Cymru Lefel 1 Cymhwyso Rhif
 • Sgiliau Hanfodol Cymru Lefel 1 TGCh
 • Llawlyfr Hawliau a Chyfrifoldebau Cyflogaeth

Gyrfaoedd

 • Cynorthwyydd Gwerthiant
 • Cynorthwyydd yn yr ystafell stoc
 • Ymgynghorydd harddwch

View Course PDF