Rheoli

Lefel 3

Mae’r cymhwyster hwn wedi’i fwriadu i helpu dysgwyr i baratoi ar gyfer gweithio ym maes rheoli. Ei nod yw datblygu sgiliau arwain a rheoli ymhellach, cynyddu gwybodaeth fusnes a hybu rhagolygon gyrfa ar gyfer rheolwyr rheng-gyntaf.

Addasrwydd

Mae’r cymhwyster hwn yn addas ar gyfer unigolion cryf eu cymhelliant sydd â diddordeb mawr mewn dilyn gyrfa ym maes rheoli ac agwedd hyderus. Dylent fod yn gadarnhaol ac yn hawdd mynd atynt a meddu ar sgiliau cyfathrebu cryf gan y gallant fod mewn cysylltiad â chwsmeriaid yn aml. Mae’n debygol y bydd gan yr unigolyn beth profiad blaenorol mewn rôl reoli neu arwain tîm.

Ymrwymiad

 • Presenoldeb mewn sesiynau asesu a gweithdai* a gynhelir yn itec Wrecsam
 • Amser a chymorth i gasglu tystiolaeth yn y gweithle
 • Ymweliadau â’r gweithle gyda’ch Ymarferydd Dysgu a Datblygu, pan all fod angen i chi gael eich rhyddhau o’ch dyletswyddau gwaith

*Bydd yr holl ymweliadau a sesiynau’n cael eu cynnal ar ddyddiadau y cytunwyd arnynt rhwng pawb

Cyflawniad

 • Diploma Lefel 3 ILM mewn Rheoli
 • Sgiliau Hanfodol Cymru Lefel 2 Cyfathrebu
 • Sgiliau Hanfodol Cymru Lefel 2 Cymhwyso Rhif
 • Sgiliau Hanfodol Cymru Lefel 2 TGCh
 • Llawlyfr Hawliau a Chyfrifoldebau Cyflogaeth

Gyrfaoedd

 • Rheolwyr rheng-gyntaf
 • Uwch oruchwylwyr

Mae disgwyl i’r unigolyn fod â phrofiad sylweddol o weithio ar lefel rheolaeth ganol i sicrhau bod ganddo sylfeini addas i ddatblygu ei wybodaeth a’i sgiliau ymhellach.

Dilyniant

 • Rheoli Lefel 4

View Course PDF

Rheoli

Lefel 4

Mae’r cymhwyster hwn wedi’i fwriadu ar gyfer rheolwyr profiadol sy’n rheoli rheolwyr eraill ac sydd â pheth cyfrifoldeb am ddatblygu a gweithredu strategaeth o fewn eu rhan hwy o’r sefydliad. Ei nod yw arfogi dysgwyr â galluedd i arwain, craffter busnes a sgiliau rheoli ymarferol i ddangos bod ganddynt yr hyn y mae eu hangen i lwyddo ar y lefel hon a pharatoi ar gyfer mwy o gyfrifoldeb rheoli.

Addasrwydd

Mae’r cymhwyster hwn yn addas ar gyfer unigolion cryf eu cymhelliant sydd â diddordeb mawr mewn dilyn gyrfa ym maes rheoli ac agwedd hyderus. Dylent fod yn gadarnhaol ac yn hawdd mynd atynt a meddu ar sgiliau cyfathrebu cryf gan y gallant fod mewn cysylltiad â chwsmeriaid yn aml.

Ymrwymiad

 • Presenoldeb mewn sesiynau asesu a gweithdai* a gynhelir yn itec Wrecsam
 • Amser a chymorth i gasglu tystiolaeth yn y gweithle
 • Ymweliadau â’r gweithle gyda’ch Ymarferydd Dysgu a Datblygu, pan all fod angen i chi gael eich rhyddhau o’ch dyletswyddau gwaith

*Bydd yr holl ymweliadau a sesiynau’n cael eu cynnal ar ddyddiadau y cytunwyd arnynt rhwng pawb

Cyflawniad

 • Diploma Lefel 4 ILM mewn Rheoli
 • Diploma Lefel 4 ILM mewn Egwyddorion Arwain a Rheoli
 • Sgiliau Hanfodol Cymru Lefel 2 Cyfathrebu
 • Sgiliau Hanfodol Cymru Lefel 2 Cymhwyso Rhif
 • Sgiliau Hanfodol Cymru Lefel 2 TGCh
 • Llawlyfr Hawliau a Chyfrifoldebau Cyflogaeth

Gyrfaoedd

 • Rheolwyr canol

Mae disgwyl i’r unigolyn fod â phrofiad sylweddol o weithio ar lefel rheolaeth ganol i sicrhau bod ganddo sylfeini addas i ddatblygu ei wybodaeth a’i sgiliau ymhellach.

View Course PDF

Arwain Tîm

Lefel 2

Mae’r cymhwyster hwn wedi’i fwriadu ar gyfer unigolion sy’n arweinwyr tîm newydd ac sy’n dymuno datblygu fel arweinwyr a rheolwyr, i ddangos bod ganddynt y sgiliau i reoli adnoddau’n dda, arwain tîm cynhyrchiol a chryf ei gymhelliant a chael y canlyniadau y mae eu hangen arnynt.

Addasrwydd

Mae’r cymhwyster hwn yn addas ar gyfer unigolion â rhywfaint o awdurdod dros reoli adnoddau, sy’n ceisio cymell aelodau eu tîm a chyflawni allbynnau y cytunwyd arnynt.

Ymrwymiad

 • Presenoldeb mewn sesiynau asesu a gweithdai* a gynhelir yn itec Wrecsam
 • Amser a chymorth i gasglu tystiolaeth yn y gweithle
 • Ymweliadau â’r gweithle gyda’ch Ymarferydd Dysgu a Datblygu, pan all fod angen i chi gael eich rhyddhau o’ch dyletswyddau gwaith

*Bydd yr holl ymweliadau a sesiynau’n cael eu cynnal ar ddyddiadau y cytunwyd arnynt rhwng pawb

Cyflawniad

 • Diploma Lefel 2 ILM mewn Arwain Tîm
 • Sgiliau Hanfodol Cymru Lefel 1 Cyfathrebu
 • Sgiliau Hanfodol Cymru Lefel 1 Cymhwyso Rhif
 • Sgiliau Hanfodol Cymru Lefel 1 TGCh
 • Llawlyfr Hawliau a Chyfrifoldebau Cyflogaeth

Gyrfaoedd

 • Goruchwylydd
 • Arweinydd tîm

Dilyniant

 • Lefel 3 mewn Rheoli

View Course PDF