Polisi Preifatrwydd Arlein a Chwcis

Sut rydym ni’n defnyddio eich gwybodaeth
Rydym wedi ymrwymo i warchod eich preifatrwydd pan fyddwch chi’n defnyddio gwasanaethau itec Wrecsam. Mae’r datganiad hwn yn egluro sut rydym yn defnyddio gwybodaeth amdanoch chi a’r modd rydym yn diogelu eich preifatrwydd.

Er mwyn darparu’r ystod lawn o wasanaethau i chi, weithiau bydd angen i ni gasglu gwybodaeth amdanoch chi.

Rydym yn trin unrhyw wybodaeth bersonol y byddwch chi’n ei ddarparu i ni (data y mae modd ei ddefnyddio i’ch adnabod) neu rydym ni’n ei gasglu gennych chi, yn unol â darpariaethau Deddf Diogelu Data 1998. O dan y Ddeddf hon, mae gennym ddyletswydd gyfreithiol i ddiogelu unrhyw wybodaeth a gasglwn gennych chi ac i roi gwybod i chi ynghylch yr hyn y bydd eich gwybodaeth yn cael ei ddefnyddio ar ei gyfer. Rydym wedi mabwysiadu polisïau diogelwch gwybodaeth i ddiogelu eich gwybodaeth ac i atal mynediad heb awdurdod iddo.

Mae ein gwefannau yn cynnwys dolenni i wefannau eraill. Dylai fod gan wefannau trydydd parti eu datganiad a chanllawiau preifatrwydd eu hunain ynghylch defnyddio ‘cwcis’. Dylech bob amser fod yn ymwybodol pan fyddwch yn symud i safle arall, a dylech ddarllen datganiad preifatrwydd y safleoedd hynny sy’n casglu gwybodaeth bersonol.

Gwybodaeth y gallwn ei chasglu amdanoch chi
Pan fyddwch chi’n cael mynediad at, neu’n ymuno ag unrhyw un o’n cynnwys neu wasanaethau ar-lein – fel tanysgrifio i restr bost neu newyddlen, cyflwyno ffurflen, neu greu cyfrif gan ddefnyddio’r system gofrestru ar-lein – gallwn gasglu gwybodaeth bersonol amdanoch chi i’n galluogi i ddarparu gwasanaeth yr ydych wedi gofyn amdano. Gall hyn gynnwys, ond nid yw’n gyfyngedig i’r canlynol: eich enw, cyfeiriad post, rhif ffôn neu rif ffôn symudol, cyfeiriad e-bost, dyddiad geni, yn dibynnu ar y gwasanaeth yr ydych yn gofyn amdano.

Pan fyddwch yn cysylltu â ni gan ddefnyddio system trydydd parti neu gyfryngau cymdeithasol efallai y byddwn yn casglu enw’r defnyddiwr a phroffil gwybodaeth ychwanegol sy’n gysylltiedig â’r cyfrif a ddefnyddir i gysylltu ag itec Wrecsam.
Rydym hefyd yn defnyddio cwcis ac yn casglu cyfeiriadau IP gan ymwelwyr â’n gwefannau.

Defnyddio gwybodaeth amdanoch chi
Rydym yn defnyddio gwybodaeth at y dibenion cyffredinol canlynol:

  • i bersonoli’r cynnwys rydych chi’n ei weld ar sail y wybodaeth a ddarparwyd gennych
  • i gyflawni ceisiadau am wasanaethau
  • i gysylltu â chi
  • i helpu i wella ein gwasanaethau
  • i leihau neu atal twyll
  • i gasglu ystadegau am y defnydd o wasanaethau


Hysbysiad prosesu teg
Nid ydym yn rhentu, gwerthu, nac yn rhannu gwybodaeth bersonol gydag unigolion neu gwmnïau trydydd-parti, ac eithrio i ddarparu cynnyrch neu wasanaethau yr ydych wedi gofyn amdanynt, pan fyddwch wedi rhoi eich caniatâd, neu fel sy’n ofynnol o dan y gyfraith.

Yr unig adeg y caiff gwybodaeth bersonol ei ddatgelu fydd at ddibenion hysbysu:

  • i’r llysoedd, o dan gyfarwyddyd gorchymyn llys
  • ein partneriaid, yn gwbl unol â phrotocolau y cytunwyd arnynt, cytundebau diogelu data a chytundebau diogelwch
  • eraill, fel y nodwyd yn ein hysbysiad gyda’r Swyddfa Comisiynydd Gwybodaeth

Mae’n ofynnol i ni yn ôl y gyfraith i ddiogelu’r arian cyhoeddus a weinyddir gennym. Efallai y byddwn yn rhannu gwybodaeth a roddir i ni â chyrff eraill sy’n gyfrifol am archwilio neu weinyddu arian cyhoeddus, er mwyn atal a chanfod twyll

Cynnwys sarhaus neu amhriodol
Os fyddwch chi’n postio neu’n anfon cynnwys tramgwyddus, amhriodol neu annymunol atom ni neu fel arall yn cymryd rhan mewn unrhyw ymddygiad aflonyddgar ar unrhyw un o’n gwasanaethau, gan gynnwys sianeli cyfryngau cymdeithasol, efallai y byddwn yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol i atal ymddygiad o’r fath.

Lle rydym yn credu’n rhesymol eich bod yn, neu y gallech dorri unrhyw gyfraith genedlaethol neu ryngwladol, efallai y byddwn yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol i hysbysu trydydd parti perthnasol megis darparwyr sianel cyfryngau cymdeithasol neu asiantaethau gorfodi’r gyfraith ynglŷn â’r cynnwys a’ch ymddygiad.

Pa mor hir yr ydym yn cadw gwybodaeth bersonol
Byddwn yn cadw eich gwybodaeth bersonol ar ein systemau am gyhyd ag y mae ei angen ar gyfer y gwasanaeth yr ydych wedi gofyn amdano, ac yn ei ddileu pan fydd y diben hwnnw wedi cael ei ddiwallu. Yn achos gwasanaeth gwybodaeth ar-lein, caiff eich gwybodaeth bersonol ei storio hyd nes na fyddwch yn dymuno parhau i dderbyn y gwasanaeth mwyach.

Os ydych wedi cofrestru i gael cyfrif ar ein gwefannau, mae gennych y dewis o ddileu eich cyfrif ar unrhyw adeg. Bydd hyn yn dileu eich gwybodaeth yn barhaol ac ni fyddwch yn gallu adennill data. Nodwch y gall rhywfaint o’r wybodaeth aros yn ein logiau am gyfnod o amser ar ôl i chi ddileu eich cyfrif.

Newidiadau i’r polisi preifatrwydd hwn
O bryd i’w gilydd, gellir diweddaru’r polisi preifatrwydd hwn, felly efallai y byddwch yn dymuno ei wirio bob tro y byddwch yn cyflwyno gwybodaeth bersonol i ni.

Os nad ydych chi’n cytuno â’r newidiadau hyn, peidiwch â pharhau i gyflwyno gwybodaeth bersonol i ni.

Canfod pa wybodaeth bersonol sydd gennym, a chysylltu â ni ynglŷn â materion preifatrwydd gwefan
Mae gennych yr hawl i ofyn am gopi o’r wybodaeth bersonol y mae itec Wrecsam yn ei gadw amdanoch chi ac i gywiro unrhyw wallau. Rydym yn codi £10 i brosesu’r ceisiadau hyn ac mae angen i chi gadarnhau pwy ydych chi.

Ar gyfer hyn, gallwch ysgrifennu atom yn:
Itec Wrecsam
Uned 19
Ystâd Ddiwydiannol Whitegate
Wrecsam
LL13 8UG
E-bost: itec@wrexham.gov.uk

Gallwch hefyd ddefnyddio’r manylion cyswllt hyn i godi unrhyw gwestiynau neu bryderon ynglŷn â’r polisi preifatrwydd hwn neu ein defnydd o ddata personol.

Defnyddio cwcis
Cwci yw neges fechan a roddir ar eich porwr gwe gan wefannau y byddwch yn ymweld â nhw. Mae’r porwr yn cadw’r neges mewn ffeil testun, ac yna caiff y neges ei hanfon yn ôl at y gweinyddwr bob tro mae’r porwr yn gofyn am dudalen o’r gweinyddwr. Maent yn cael eu defnyddio’n eang er mwyn gwneud i wefannau weithio, neu weithio’n fwy effeithlon, yn ogystal â darparu gwybodaeth i berchnogion y wefan.

Rydym yn defnyddio cwcis i roi gwybodaeth ddienw gyfanredol ar sut mae pobl yn defnyddio ein gwefan ac i’n helpu i wybod beth sydd o ddiddordeb iddynt ac sy’n ddefnyddiol iddynt ar ein gwefan. Caiff cwcis eu defnyddio hefyd i alluogi defnyddwyr ein gwefan i addasu a newid gosodiad y wefan – ond ar gyfrifiadur yr unigolyn yn unig y caiff y cwcis hynny eu storio. Nid ydym yn cadw gwybodaeth bersonol, fel cyfeiriadau e-bost neu fanylion eraill mewn cwci.

I ddileu cwcis neu wrthod cwcis
Mae’r rhan fwyaf o borwyr gwe yn cael eu gosod i dderbyn cwcis. Os nad ydych yn dymuno derbyn cwcis, efallai y byddwch yn gallu newid y gosodiadau ar eich porwr gwe i wrthod pob cwci, neu i roi gwybod i chi bob tro mae cwci yn cael ei anfon i’ch cyfrifiadur, gan roi’r dewis p’un ai i dderbyn neu beidio.

Mae’r rhan fwyaf o borwyr gwe yn caniatáu rhywfaint o reolaeth ar y rhan fwyaf o gwcis drwy osodiadau’r porwr. Os nad ydych am dderbyn cwcis o’r wefan hon, dewiswch osodiadau cwcis dan y gosodiadau preifatrwydd yn eich dewisiadau porwr, ychwanegwch ein parth at y rhestr o wefannau nad ydych am dderbyn cwcis ganddynt.

I ddewis peidio â chael eich tracio gan Google Analytics ar draws pob gwefan, ewch i http://tools.google.com/dlpage/gaoptout (dolen allanol)

Os ydych yn gosod eich porwr i wrthod cwcis, dylech fod yn ymwybodol efallai na fydd rhai pethau ar wahanol wefannau yn gweithio.

Addasiadau Gall itec Wrecsam ddiwygio’r Telerau hyn ar unrhyw adeg trwy ddiweddaru’r hysbysiad hwn. Fe’ch cynghorir i ymweld â’r dudalen hon o bryd i’w gilydd i adolygu’r Telerau cyfredol oherwydd eu bod yn rhwymol ar eich cyfer chi. Gall rhai darpariaethau yn y Telerau hyn gael eu disodli gan hysbysiadau cyfreithiol penodol neu delerau a leolir ar dudalennau penodol ar wefan itec Wrecsam.