CCLD Llongyfarchiadau

29th Mehefin 2017

Llongyfarchiadau i Kerry Jones, Sarah Bray, Anna Jablonska a Stacey Ithell o gwrs Lefel 2 Gofal Plant, Dysgu a Datblygu (CCLD) yn itec Wrecsam, a gafodd eu henwebu am wobr yng ngwobrau Dysgu Oedolion yn y Gymuned. Dywedodd y tiwtor, Nia Jones: “Rydw i mor falch o’r grŵp hwn, sy’n cynnwys Kirsty Jones nad oedd yn gallu bod yn bresennol ar y noson. Maent wedi gweithio mor galed, wedi dod yn ffrindiau da ac wedi cefnogi ei gilydd drwy’r cwrs. Dyma beth yw pwrpas dysgu yn y gymuned, ac maent yn un o’r straeon llwyddiant”.

Llongyfarchiadau ar gwblhau Lefel 2 Dyfarniad Sgiliau Aelod Effeithiol o Dîm

19th Mai 2016

Llongyfarchiadau ar gwblhau Lefel 2 Dyfarniad Sgiliau Aelod Effeithiol o Dîm ITEC Wrecsam. Roedd hi’n bleser gweithio gyda’r grŵp, ac roedd hi’n dda eu gweld yn gweithio mor effeithiol gyda’i gilydd. Roedd y grŵp hefyd yn awyddus iawn i fynd ymlaen i gyrsiau pellach i ymestyn eu dysgu. Dymuna Geraint a Sarah ddymuno’r gorau i chi, a llongyfarchiadau eto am ennill y cymhwyster.

itec Wrecsam yn cael Gwobr Ansawdd

12th Ionawr 2016

Mae darparwr hyfforddiant Cyngor Wrecsam, itec, wedi cael gwobr am ddarparu gwasanaethau hyfforddiant o safon uchel.
Enillodd itec y wobr gan Gyngres Undebau Llafur Cymru (TUC Cymru) am ddarparu ei hyfforddiant technoleg symudol ar gyfer aelodau o undebau.
Cyflwynwyd y wobr mewn seremoni wobrwyo ddiweddar, a gynhaliwyd yn Llandudno ar ddydd Iau 26 Tachwedd 2015.

Meddai Bernice Waugh o TUC Cymru, “Fe wnaeth itec Wrecsam fodloni’r un ar bymtheg o feini prawf sydd gan TUC Cymru ar gyfer gweithio gydag undebau. Dangosodd itec Wrecsam eu bod yn ystyried dysgwyr sy’n aelodau o undebau wrth gynllunio a darparu’r cyrsiau.” Aeth Bernice ymlaen i ddweud, …

Her yr Wyddfa Marie Curie

10th Ionawr 2016

Mae’r tiwtor sgiliau hanfodol Claire Betteley wedi cael profiad yn ddiweddar o her unigryw yr Wyddfa ac wedi mwynhau’r wobr a geir ar ffurf golygfeydd rhyfeddol o ben y mynydd uchaf yng Nghymru.
Cofrestrodd Claire ar gyfer Her yr Wyddfa Marie Curie y llynedd gan ei bod yn benderfynol o godi arian ar gyfer yr elusen ar ôl cael cymorth gwych ganddynt yn ystod y flwyddyn flaenorol.
“Cwblhaodd fy nhair chwaer a minnau’r daith gerdded ar ddydd Sul 14 Mehefin a rhyngom fe godon ni £1000 ar gyfer Marie Curie sy’n rhoi gofal a chymorth trwy salwch terfynol. Roedd ein her ni …