Ydych chi’n ddi-waith ar hyn o bryd?

Mae gennym ystod o raglenni a fydd yn eich helpu i baratoi ar gyfer y dyfodol. Pa un a ydych yn gwybod beth ydyw, ynteu bod angen help arnoch i benderfynu, gallwn ddarparu’r sgiliau angenrheidiol er mwyn i chi fynd allan a llwyddo.

Barod am Waith

Mae ein rhaglen Barod am Waith yn cael ei hariannu ar hyn o bryd gan Lywodraeth Cymru. Os ydych chi dros 18, yn y 15 wythnos gyntaf o fod yn ddi-waith ac yn cael budd-daliadau gan yr Adran Gwaith a Phensiynau, yna mae Barod am Waith yn gyfle gwych i gael gwaith drachefn.

Gallwn ni ddarparu’r sgiliau y mae eu hangen arnoch i’ch helpu i gael y swydd!
Bydd ein rhaglen Barod am Waith yn helpu i gynyddu eich hyder a’ch cymhelliant wrth i chi chwilio am waith tra’ch bod yn ennill sgiliau a chymwysterau newydd,

Rydym yn cynnig dysgu trwy…

 • Raglen hyblyg, sydd wedi’i theilwra mewn modd sy’n gweddu i chi
 • Arweiniad a chymorth un-i-un

Cwrs rhan-amser sy’n rhedeg am uchafswm o 24 wythnos yw Barod am Waith. Mae’n eich cynorthwyo gyda Sgiliau Hanfodol (rhifedd, llythrennedd a Llythrennedd Digidol), magu hyder a sgiliau cyflogadwyedd. Gallwch roi cynnig ar wahanol leoliadau gwaith a gallwch ddewis chwarae rhan mewn prosiectau cymunedol a gwaith gwirfoddol tra’r ydych yn ennill cymwysterau newydd ac yn cael yr hyfforddiant gorau un.

Ni fydd hyn yn effeithio ar eich budd-daliadau ac, os ydych yn gymwys, fe allech chi gael arian i helpu i dalu tuag at deithio a gofal plant.

Hoffech chi gael gwybod mwy?
Cysylltwch â ni ar 01978 367100 neu drwy e-bostio neges i itec@wrexham.gov.uk
Fel arall, cysylltwch â’ch Canolfan Byd Gwaith leol a siaradwch gydag un o’u hymgynghorwyr a fydd yn asesu eich anghenion ac yn helpu i’ch rhoi ar ben ffordd.

Llefydd Llewyrchus Llawn Addewid - Sgiliau a Chyflogadwyedd

Creu cyfleoedd hyfforddi i bobl sy’n ddi-waith ers amser maith

Mae’r Rhaglen Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid yn darparu hyfforddiant i gefnogi pobl i gael swyddi a chyfleoedd trwy weithio mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru.

Beth mae’r cwrs yn gynnwys

Cwrs Sylfaen

 • 2 ddiwrnod yr wythnos am 4 wythnos yn hyfforddi yn itec Wrecsam (Ystâd Ddiwydiannol Whitegate)
 • Ennill mwy o hyder a chymhelliant.
 • Sgiliau Annog Aelodau Tîm
 • Cefnogaeth gyda Chyfweliadau

Sylfaen a Mwy

 • Ar ôl cwblhau’r Cwrs Sylfaen bydd dysgwyr yn gallu ennill cymwysterau
 • Mae’r rhain yn cynnwys:
  – Cymorth Cyntaf Pediatreg
  – Diogelwch Bwyd
  – Cerdyn CSCS
  – Codi a Symud yn Gorfforol
  – Cymorth Cyntaf Brys
  – Gofal Plant
  – Gwaith Cefnogi mewn Ysgolion
  – Mwy o gyrsiau yn dod yn fuan

Beth nesaf?
Rydym yn gweithio gyda chyflogwyr i chwilio am leoliadau gwaith / cyfleoedd gwaith a sefydliadau cymunedol i’ch cefnogi drwy unrhyw rwystrau personol eraill tuag at waith y gallech eu hwynebu.

Ar gyfer pwy mae’r hyfforddiant?
Unigolion sy’n:

 • 25+ oed
 • Di-wath nei heb fod mewn addysg/ hyfforddiant
 • Byw yn yr ardal darged Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid (Parc Caia a Hightown).

Os ydych chi’n meddwl y gallech chi fod â hawl i fynychu’r Cwrs Sylfaen neu os hoffech fwy o wybodaeth am yr hyfforddiant sydd ar gael, cysylltwch â James Sankey, 01978 292497.

ReAct

Beth all ReAct ei wneud i’ch helpu i ddychwelyd i’r gwaith ar ôl diswyddiad?

Mae’n darparu pecyn o gymorth sy’n helpu pobl i ddysgu sgiliau newydd, goresgyn rhwystrau a gwella eu cyfleoedd o ddychwelyd i’r gwaith yn yr amser byrraf posibl ar ôl diswyddiad. Caiff ei ariannu gan Lywodraeth Cymru a sefydliadau partner megis Gyrfa Cymru a’r Ganolfan Byd Gwaith ac fe’i cefnogir gan y Gronfa Gymdeithasol Ewropeaidd (ESF).

Mae’r cymorth hwn ar gael os ydych:

 • Wedi dod yn ddi-waith yn y tri mis diwethaf o ganlyniad i ddiswyddiad.
 • O dan rybudd diswyddo ar hyn o bryd gyda dyddiad gadael o fewn y tri mis nesaf.
 • Yn byw yng Nghymru ar ddyddiad cyhoeddi’r hysbysiad diswyddo.
 • Ddim yn ymgymryd ag unrhyw hyfforddiant sy’n cael ei ariannu’n uniongyrchol neu’n anuniongyrchol gan arian cyhoeddus.

Mae rhaglen ReAct yn rhoi cyfraniad tuag at gostau cyrsiau hyfforddi a all ddarparu sgiliau newydd i chi, sydd wedi’u nodi gan Gyrfa Cymru fel rhai sy’n angenrheidiol i wella eich siawns o gael swydd newydd. Gall y cyfraniad hwn fod yn daladwy tuag at hyfforddiant y cytunwyd arno ymlaen llaw, hyd at 100% o’r costau hyfforddi, uchafswm o £1,500.

Rydym yn cynnig ystod llawn o hyfforddiant a gefnogir gan y rhaglen ReAct sy’n cynnwys:

 • Addysg a Hyfforddiant (PTLLS yn flaenorol)
 • ILM, Hyfforddiant, Arwain a Rheoli Tîm
 • Stiwardio yn Nigwyddiadau i Wyliwyr/li>
 • ECDL, Cyfrifiaduron, TGCh a Llythrennedd Digidol
 • Cerdyn Gwyrdd CSCS CITB
 • Sgiliau Hanfodol
 • Gofal Plant
 • Cymorth cyntaf, Diogelwch Bwyd, ac Iechyd a Diogelwch mewn Amgylchedd Adeiladu

Mae proses ymgeisio a hawliadau ar gyfer y rhaglen, rhaid i chi wneud cais am grant gan Gyrfa Cymru a chael cymeradwyaeth cyn i chi ddechrau hyfforddiant ac unrhyw gostau. Bydd methu mynd ar gwrs hyfforddi a ariennir gan ReAct yn eich gwahardd yn awtomatig rhag cael cefnogaeth bellach gan y rhaglen.

Am ragor o wybodaeth am y rhaglen ReAct, cysylltwch â ni ar 01978 367100 neu itec@wrexham.gov.uk. Fel arall, cysylltwch â’ch swyddfa Gyrfa Cymru leol i siarad ag un o’u cynghorwyr a fydd yn asesu eich anghenion i’ch helpu i ddechrau arni.

Contact us today on 01978 367100