Dolenni Defnyddiol

Mae gennym restr gynyddol o fusnesau yr ydym yn gweithio gyda hwy ac rydym wedi cynnwys dolenni i’w gwefannau a fydd o ddiddordeb ac yn ddefnyddiol i chi, gobeithio. Os byddwch yn canfod bod unrhyw un o’r dolenni ddim yn gweithio, rhowch wybod i ni os gwelwch yn dda .

 

Young Wrexham

Wrecsam Ifanc

Gwefan ryngweithiol ar gyfer yr holl bobl ifanc 11 – 25 oed sy’n byw, yn gweithio neu’n astudio yn ardal Wrecsam yw Wrecsam Ifanc. Mae’r wefan yn rhoi gwybodaeth i bobl ifanc am weithgareddau, gwasanaethau a chyfleoedd sydd ar gael iddynt yn Wrecsam. Mae hefyd yn rhoi gwybodaeth a chyngor ynghylch materion y mae pobl ifanc yn eu hwynebu’n ddyddiol.

Wrexham.com

Wrexham.com

Mae Wrexham.com yn dweud popeth wrthych am Wrecsam a’r cyffiniau. Mae’n cynnwys newyddion a gasglwyd, a barn, erthyglau nodwedd ac uchafbwyntiau cymunedol. Mae hefyd yn cynnwys arweinlyfrau i ymwelwyr, gwybodaeth am hanes y dref a chyfleoedd i ryngweithio mewn fforymau a thrwy’r cyfryngau cymdeithasol gan ddod â phopeth sy’n gysylltiedig â Wrecsam ynghyd.

Business Wales

Busnes Cymru

Mae’r wefan hon yn rhoi cymorth busnes i bobl sy’n dechrau, yn rhedeg ac yn tyfu busnes. Mae’r cymorth i fusnesau’n cynnwys gwybodaeth, cyngor a chanllawiau a ddarperir ar-lein, dros y ffôn trwy Linell Gymorth Busnes Cymru, ac wyneb yn wyneb trwy ganolfannau Busnes Cymru.

AgoredCymru

Agored Cymru

Agored Cymru yw’r sefydliad dyfarnu yng Nghymru sy’n arbenigo mewn diwallu anghenion yr holl ddysgwyr yng Nghymru. Maent yn datblygu cymwysterau a chyfleoedd achredu i gyflawni blaenoriaethau Llywodraeth Cymru o ran cefnogi dysgwyr o bob oed yng Nghymru; gan helpu unigolion, cymunedau a chyflogwyr, o bob cefndir, i gael mynediad at fanteision dysgu.

ILM

ILM

Mae’r Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth yn creu arweinwyr, trwy eu cymwysterau, aelodaeth ac ymchwil flaengar. Gyda’r ystod ehangaf o gymwysterau arwain a rheoli, hyfforddiant achrededig a gwasanaethau i aelodau yn y DU, maent yn helpu sefydliadau i wella cynhyrchiant, cymhelliant, prosesau penderfynu a morâl.

Pearson

Pearson

Mae Pearson UK yn dwyn ynghyd enwau blaenllaw ym myd addysg i ddarparu cymysgedd o gynnwys, cwricwla, asesiadau, hyfforddiant a systemau gwybodaeth i wneud dysgu’n fwy diddorol ac effeithiol.